Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z tygodniowym wyprzedzeniem.

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.

• Zasady uzasadniania oceny, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac określa statut szkoły.

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny:

>=30%  dopuszczający

>=50% dostateczny

>=70% dobry

>=90% bardzo dobry

100% celujący

Dopuszcza się wahania spowodowane zaokrąglaniem punktów do całości.

Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego dwu lub trzech ostatnich lekcji.

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

• Kartkówka jest tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut.

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana zgodnie z zasadą podaną wyżej. Natomiast może się zdarzyć, że kartkówka sprawdzająca dane umiejętności może być oceniona najwyżej na ocenę bardzo dobrą o czym uczeń informowany jest na bieżąco.

• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres sprawdzianu przeprowadzanego po zakończeniu działu.

Odpowiedź ustna i szeroko rozumiana Aktywność obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego zagadnienia.

Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,

• sposób formułowania wypowiedzi.

Odpowiedź ustna – której efektem jest ocena w skali od 1 do 6 jest stosowana rzadko (tzw. Odpytywanie), raczej przy tematach wymagających znajomości większej ilości definicji i twierdzeń – jak np. definicje wielokątów i ich własności; tabliczka mnożenia, itp. O planie takiego odpytywania uczeń informowany jest na lekcjach wcześniejszych.

Pozytywna ocena odpowiedzi ustnej pojawia się często w postaci „plusów” – zatem jest w ten sposób prowadzona na bieżąco, kiedy odpowiedź jest spontaniczna i wynika z przygotowania ucznia do lekcji i jego aktywności.

Negatywna ocena odpowiedzi ustnej pojawia się często w postaci „minusów” – zatem jest w ten sposób prowadzona na bieżąco, pojawia się gdy okaże się, że uczeń w żaden sposób nie wykazuje przygotowania do lekcji, a nie zgłosił tego na początku lekcji. 

5 plusów skutkuje oceną bardzo dobrą, 5 minusów oceną niedostateczną.

Jeżeli w trakcie pracy na lekcji uczeń wykaże się wspaniałą aktywnością – wpływając znacznie na jakość lekcji – otrzymuje od razu ocenę celującą.

Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń albo w formie zleconej przez nauczyciela.

• Niewykonanie pracy domowej jest odnotowywane w formie symbolu „bz” w dzienniku.

Bez wpływu na ocenę końcową jest posiadanie 2 braków zadań, kolejne generują ocenę niedostateczną

 • Z pracy domowej nie można dostać oceny niedostatecznej ale można taką otrzymać za niewywiązywanie się z obowiązku posiadania jej.
 • Praca domowa nie jest oceniana, może być jedynie oceniona ustna prezentacja zadania przez uczni.
 • Aktywność i praca ucznia na lekcji – więcej znaczeń plusów i minusów.

• Plus uczeń może też uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu.

• Minus uczeń otrzymuje m.in. za nieprzygotowanie się do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń-gdy nie było tam zadania domowego) lub brak zaangażowania na lekcji.

Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania, które uczeń wykonuje samodzielnie podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

• wartość merytoryczną,

• dokładność wykonania polecenia,

• staranność,

• stopień samodzielności

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetek ściennych, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

• wartość merytoryczną pracy,

• estetykę wykonania,

• wkład pracy ucznia,

• sposób prezentacji,

• oryginalność i pomysłowość pracy.

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych wpływają na opinię o uczniu, zatem są przesłanką do podwyższenia oceny.

Kryteria wystawiania oceny po pierwszym semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 • Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria – zakres materiału jest inny dla każdej z klas. (pliki poniżej do pobrania)
 • Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę.
 2. Oceny ze sprawdzianów na poprawkowych sprawdzianach lub ustnie
  w terminie tygodnia po omówieniu i wystawieniu ocen.
 3. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawiane ustnie lub pisemnie.
 4. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić, wykonując tę pracę ponownie.
 5. Uczeń może uzupełnić braki, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.
 6. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy określone w statucie.

Zasady badania wyników nauczania

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

Poziomy wymagań

Ocena dopuszczająca:

 • Wymagania obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające dalszą naukę, bez których uczeń nie będzie w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.

Ocena dostateczna:

 • Wymagania obejmują wymagania z poziomu wymienionego wyżej oraz wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie nauki.

Ocena dobra:

 • Wymagania obejmują wymagania z poziomów wymienionych wyżej oraz wiadomości
  i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia.

Ocena bardzo dobra:

 • Wymagania obejmują wymagania z poziomów wymienionych wyżej oraz wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych o wyższym stopniu trudności.

Ocena celująca:

 • Wymagania obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych ale ocenę celującą można otrzymać wykonując pracę perfekcyjnie oraz wykazując ciągłe doskonalenie się połączone z zainteresowaniem przedmiotem.

Każdy z poruszanych tematów jest rozpisany na umiejętności – pliki poniżej. Warto zapoznać się w trakcie nauki aby mieć jasność co jest wymagane aby uzyskać daną ocenę.

Materiał opracowano na podstawie dokumentów programu “Matematyka z kluczem” oraz zasad własnych

Komentowanie jest wyłączone.