PRACA!!! Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  przy  SZKOLE PODSTAWOWEJ w PSARACH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach ogłasza nabór na stanowisko: Pomoc Nauczyciela

1. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Psarach, Szkolna 17


2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu; zatrudnienie od 1 września 2020 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony.


3. Określenie stanowiska: pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym

4.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
● obywatelstwo polskie;
● wykształcenie minimum podstawowe;
● pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
● niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
Wymagania dodatkowe:
● samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;
● skrupulatność, sumienność, silna motywacja do pracy; cierpliwość
● wysoka kultura osobista, komunikatywność, znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi;

5. Wymagane dokumenty:
● podanie o pracę;
● życiorys (CV);
● kopie świadectw pracy;
● kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
● kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
● oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz.195, 677);

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
● wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Szkole Podstawowej w Psarach  w terminie od 15.06.2020r do 23.06.2020r. w godzinach 8-14, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pomoc nauczyceila”.
● dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;
● nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

7. Uwagi końcowe:
● dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Psarach;
● w wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
● wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej;
● zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *